SESJA VIII: Systemy kartowe w trudnych czasach


PATRON HONOROWY:

ZBP
Związek Banków Polskich

PARTNERZY SESJI:

SIA SSB

TI

B&M

CIG


PATRONI MEDIALNI:

Bankier

KartyOnLine.pl

BRIEF

BANK

PRNEWS

PRELEGENCI

Piotr Białowolski - pracownik naukowy Katedry Ekonomii i współpracownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 roku jest współautorem cokwartalnego badania sytuacji na rynku consumer finance prowadzonego w ramach wspólnego projektu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i IRG SGH. Jest autorem bądź współautorem wielu raportów dotyczących m.in. bieżącej sytuacji na rynku consumer finance, opinii o ustawie o upadłości konsumenckiej i kosztów wprowadzenia dyrektywy o kredycie konsumenckim, kosztów związanych z funkcjonowaniem ustawy o maksymalnym oprocentowaniu, a także raportu przedstawiającego profile klientów rynku consumer finance. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce zachowań gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji i popytu na kredyt w cyklu życia, a także czynników determinujących bieżącą koniunkturę w sektorze gospodarstw domowych.
 
Jacek Biskupski – jeden z pionierów systemów kart plastikowych w Polsce. Zainicjował i współtworzył Grupę Firm Unicard – jednego z największych polskich dostawców kart i producentów systemów kartowych. Autor rozprawy doktorskiej na temat ekonomiki wdrożenia kart procesorowych jako środka płatniczego (1996r). Współautor takich systemów kart jak AKERUM (karta zdrowotna), Card-Bilet (karta miejska) czy UNITICKET (karta dla systemów narciarskich). Ekspert komitetów PKN wprowadzających normy z zakresu kart plastikowych. Przez 15 lat prezes i wiceprezes Unicard – aktualnie prowadzi własną firmę konsultingową – Biuro Ekspertyz Specjalistycznych dr Jacek Biskupski sp z o.o.
 
Jerzy Cichowicz - Pierwsze studia wyższe ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Melioracji Wodnych. W trakcie 30-letniej kariery zawodowej ukończył jeszcze wyższe studia trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku trenerskim (judo) oraz Studia Podyplomowe na: Akademii Spraw Wewnętrznych, Politechnice Warszawskiej oraz Międzynarodowej Szkole Zarządzania (studia MBA). Pracując kolejno w: Chełmskim Przedsiębiorstwie Melioracyjnym, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Chełmie, Mennicy Państwowej S.A. (dzisiaj Mennica Polska S.A.), przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Uczestniczył w wielu unikalnych projektach, zdobywając bardzo szerokie i unikalne doświadczenia. Doświadczenia te okazały się niezwykle pomocne, gdy pełnił już funkcje w Radzie Nadzorczej i Zarządach następujących Spółek: Mennica Setec Card Sp. z o.o., MINTPOL Internat S.A., Mennica Technologie S.A. Od czerwca 2004 roku jest Prezesem jednoosobowego Zarządu Spółki Elkart Systemy Kart Elektronicznych Sp. z o.o. Deklaruje brak hobby i brak wolnego czasu.
 
Sławomir Cieśliński - z wykształcenia historyk, przez wiele lat dziennikarz i wydawca oraz doradca ministra gospodarki morskiej. Po 1989r.zajmował kierownicze stanowiska w polskich i zagranicznych firmach związanych z mediami, reklamą i poligrafią. Współtworzył, a następnie był w latach 1999-2001 prezesem spółki ELKART Systemy Kart Elektronicznych. Od 2001r. organizator Konferencji „KARTA” (od 2008r. noszącej nazwę "Central European Electronic Card"), a od 2006r. cyklu konferencji „Polskie Karty i Systemy”. Członek–założyciel Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Zajmuje się jako firma Medien Service promocją obrotu bezgotówkowego, e-gospodarki, e-administracji, e-zdrowia.
 
Dorota Dubyk - aplikant radcowski. Rozpoczęła pracę zawodową w 2001 r. w jednym z banków, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą należności trudnych oraz restrukturyzacją kredytów i pożyczek bankowych. W 2003 r. podjęła pracę w Departamencie Operacyjno-Rachunkowym Narodowego Banku Polskiego, gdzie współpracowała z Europejskim Bankiem Centralnym w zakresie przygotowania regulacji wewnętrznych NBP do wejścia do Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Eurosystemu, jak również sporządzała opinie dotyczące zasad rachunkowości NBP. Brała również udział w pracach nad tworzeniem wewnętrznych regulacji prawnych NBP w zakresie operacji klientowskich oraz pozostałych obszarów działalności banku, a także uczestniczyła w projektach prowadzonych w NBP w obszarze merytorycznego wsparcia budowy systemów informatycznych banku. W marcu 2007 r. podjęła pracę w Kancelarii Baker & McKenzie, gdzie zajmuje się praktyką w zakresie prawa bankowego oraz finansowego.
 
Barbara Gad-Karpierz - Członek Zarządu Spółek: Centrum Medyczne LIM, LUX MED, odpowiedzialna za pion medyczny. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, ukończyła również Podyplomowe Studium Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im prof. Jerzego Nofera w Łodzi, a także Studium Controllingu. Lekarz pediatra z II stopniem specjalizacji. Pracę rozpoczęła w Klinice Neonatologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, pracowała także jako konsultant pediatra w Klinice Chirurgii IMiDz. W latach 1994- 1996 była zatrudniona w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka (NICU) Szpitala Uniwersytetu Tohoku w Japonii.W latach 1998 -2007 pracowała w Centrum Medycznym Damiana, gdzie pełniła funkcje: kierownika przychodni, a następnie Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Controllingu.W 2007 roku dołączyła do zespołu Centrum Medycznego LIM, w którym kontynuuje praktykę jako lekarz pediatra oraz pełni funkcję Członka Zarządu. We wrześniu 2008r. objęła również funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za pion medyczny spółek LUX MED, Medycyna Rodzinna i PROMEDIS. Członek założyciel Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Promocji Jakości, autorka m .in. publikacji na temat organizacji instytucji opieki zdrowotnej oraz zarządzania jakością w sektorze opieki medycznej.
 
Jakub Górka - Pracownik naukowy zatrudniony w Zakładzie Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce pieniądza, obrotu pieniężnego i instrumentów płatniczych. Ma w dorobku kilkanaście artykułów naukowych. Więcej informacji o prezenterze można znaleźć na stronie http://www.jgorka.pl/
 
Marcin Idzik - doktor nauk ekonomicznych z Pentor Research International współpracuje od 2001 roku, obecnie na stanowisku Associate Director. Specjalizuje się w projektach dotyczących badania zachowań Polaków na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości detalicznej. Kierownik licznych projektów badawczych rynków finansowych. Ekspert z zakresu badań koniunktury gospodarczej i prognozowania gospodarczego. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in.: symulacji, prognozowania gospodarczego oraz modelowania ekonometrycznego. Autor licznych opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, problematyki rynków finansowych. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.
 
Krzysztof Jan Jakubski – doktor nauk ekonomicznych (SGH), prawnik. Od 1996 roku zajmuje się naukowo i praktycznie problematyką ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych. Współtwórca systemu i jeden z prekursorów zajęcia się przez polską policję zwalczaniem przestępczości komputerowej oraz współtwórca systemu zwalczania przestępczości na szkodę elektronicznych instrumentów płatniczych. Jako Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa jednego z banków łączył teorię z praktyką. Współtwórca opracowanej przez firmę ENSI - European Network Security Institute  - i udostępnianej na Licencji Bezpłatnej Dokumentacji GNU metodyki TISM (Total Information Security Management) pozwalającej zbudować modułową i hierarchiczną Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Od 1996 roku do chwili obecnej prelegent na ponad 60 konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce bezpieczeństwa systemów ochrony informacji i systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa elektronicznych instrumentów płatniczych. Autor ok. 100 publikacji recenzowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Konsultant w kilku firmach dokonujących audytu zabezpieczeń systemów informatycznych.
 
Remigiusz Kaszubski - Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, adiunkt na Wydziale Prawa UW, autor ponad 90 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA – Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
 
Grzegorz Kiszluk – Redaktor Naczelny „Brief”. Jeden z pionierów reklamy w Polsce. W latach 1991 – 1996 dyrektor działu mediów Publicis FCB i dyrektor generalny Optimedia Poland (1994 – 1996). Od 1996 do 1998 członek zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i pierwszy prezes rady nadzorczej spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Od 1999 z-ca prezesa  zarządu, a od 2003 do 2005 r. prezes rady nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce (IAA). Prowadzi wykłady z marketingu i reklamy w szkołach wyższych. Członek jury festiwali: Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, Media Trendy, KTR. Laureat „Stalowego Przęsła 2004” w kategorii budowania mostów między różnymi poglądami i aspektami komunikacji rynkowej, a w szczególności za działania integrujące różne środowiska zawiązane z komunikacją rynkową i pozwalające wykorzystać synergię ich współpracy. Pierwszy redaktor naczelny magazynu Impact. Od 1999 właściciel Wydawnictwa Reklamowego AdPress i redaktor naczelny pierwszego magazynu marketingu i sprzedaży „Brief”.
 
Jakub Kiwior - Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny); uzyskał również dyplom MBA Executive z RSM Erasmus University – Uniwersytet Gdański. Związany z organizacją Visa od stycznia 2007 r., pełni funkcję Senior Relationship Manager; poprzednio – Dyrektor Departamentu Biznesu odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i rozwój produktów w firmie eService SA. Odpowiada za kontakty z czołowymi polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi; w zakres jego obowiązków wchodzi również rozwój usług Visa cash back oraz Visa payWay w Polsce.
 
Krzysztof Korus – doktor nauk prawnych, radca prawny, ekonomista, założyciel Kancelarii Prawnej deLege Korus, wykładowca Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Polsko - Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Associate Member stowarzyszenia European Payments Consulting Association z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, członek grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów do spraw implementacji dyrektywy PSD. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Główny obszar zainteresowań stanowi prawo elektronicznych instrumentów płatniczych, prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych, prawo konkurencji. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych z zakresu prawa elektronicznych instrumentów płatniczych, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach z tego zakresu (polsko-, angielsko- i niemieckojęzycznych).
 
Michał Macierzyński - Analityk w firmie Bankier.pl SA, wiceprezes Fundacji InternetPR.pl. Założyciel i redaktor naczelny wortalu finansowego PRNews.pl., a także koordynator projektu Forum Komunikacji Finansowej (www.fkf.pl). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia „Public relations finansów” i „Dziennikarstwo giełdowe” w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych raportów, analiz, publikacji naukowych i artykułów prasowych na temat bankowości, a także marketingu, PRu bankowego i bankowości elektronicznej.
 
Michał Polasik - Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych. W tym obszarze prowadził badania m.in. na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego. Laureat konkursu im. Mariana Kantona. Obecnie kierownik projektu badawczego „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Gianluigi Rocca – w firmie SIA-SSB odpowiedzialny za marketing w części dotyczącej kart, głównie w aspekcie strategii biznesowych i processingu . Wcześniej dyrektor departamentu marketingu strategicznego ukierunkowanego na zarządzanie biznesem, bycie liderem na konkurencyjnym rynku, wizję, strategię, produkty, marketing, strukturę i procesy w usługach finansowych w obszarze SEPA. Zanim rozpoczął pracę w SSB był dyrektorem strategii i marketingu w różnych firmach usługowych, odpowiedzialnym za rozwój, tworzenie , analizowanie i wprowadzanie nowych biznesowych rozwiązań dla rynków finansowych. Zainicjował i z sukcesem prowadził informatyczno-finansowe inicjatywy we Włoszech i w Europie, pozyskując po raz pierwszy wielu klientów informatycznych dla sektora usług finansowych.
 
Andrzej Roter – ekonomista, w początkach kariery zawodowej pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Teorii Ekonomii, specjalizujący się w badaniach dotyczących problematyki ubóstwa, jakości i poziomu życia. Praktyk gospodarczy – dyrektor finansowy i członek zarządu takich firm jak SPORTIS S.A., Jacob Gerhardt Polonia Spółka z o.o., BEST S.A., PHZ NAVIMOR Spółka z o.o. Współautor zastosowanych po raz pierwszy w Polsce formuł spółek zadaniowych do wykonywania kontraktów w branży morskiej, w tym w budowie jednostek w stoczniach i w zakupie statków przez przedsiębiorstwa żeglugowe na zlecenie banków. Doświadczenia w branży finansowej zebrane w pracy w BRE Banku S.A., BEST S.A oraz w Kredyt Banku S.A.. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, od 2005 roku członek zarządu europejskiej organizacji samorządowej EUROFINAS, skupiającej piętnaście organizacji narodowych spośród krajów Wspólnoty Europejskiej. Współautor dokumentu etycznego Dobrych Praktyk i koncepcji funkcjonowania Komisji Etyki oraz Programu Etycznego w KPF. Zainicjował w 2006 roku powołanie do życia cyklu wydawniczego „Biblioteka Kongresu Consumer Finance”. Inicjator oraz współautor wskaźnika ogólnogospodarczego: BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (Barometr KPF-IRG). Inicjator i koordynator unikalnych projektów badawczych realizowanych z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz KRD BIG SA, opisujących co kwartał sytuację na rynku consumer finance oraz jakość należności polskich przedsiębiorstw.
 
Tomasz Sieniutycz - Dyrektor Biura Reklamy i Rzecznik Prasowy Call2Action. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Organizacja i Zarządzanie.  Z rynkiem reklamowym związany od 1993 roku. Wieloletni dyrektor marketingu biura reklamy TVP i jednocześnie członek zarządu EGTA Executive Committee (European Group of Television Advertising), organizacji zrzeszającej biura reklamy z całej Europy. Ponadto prowadził działy reklamy, marketingu i sprzedaży wielu stacji telewizyjnych oraz tytułów prasowych. Doradca Zarządu kanału telewizyjnego Kino Polska na przełomie 2006 i 2007 roku.
 
Eugeniusz Śmiłowski - dr nauk humanistycznych. Od 1991 roku - prezes zarządu i dyrektor generalny Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor (od 2005 Pentor Research International). Członek ESOMAR i Rady Statystyki IV i V kadencji. Autor i koordynator licznych projektów badawczych dotyczących opinii, postaw i preferencji Polaków. Inicjator i komentator regularnych badań koniunktury w placówkach bankowych, prowadzonych we współpracy ze Związkiem Banków Polskich od 1993 roku. Autor wielu artykułów dotyczących badań opinii publicznej, postaw społecznych wobec transformacji i prywatyzacji, zachowań finansowych Polaków i stanu rynku usług finansowych w Polsce.
 
Agnieszka Zygner - Sales Executive, SIA-SSB SpA Italy, odpowiada za sprzedaż w Rosji, WNP, Polsce, Ukrainie i krajach nadbałtyckich.Ma 15 lat doświadczenia w następujących dziedzinach: sprzedaż międzynarodowa, strategia i rozwój biznesowy łącznie z fuzjami i przejęciami oraz sprawy korporacyjne i public relations, zdobytego w różnych krajach: na Cyprze, w Polsce, USA i we Włoszech.Przed dołączeniem do SIA-SSB Agnieszka Zygner była Konsultantem Strategicznym w IBM Włochy, Starszym Konsultantem ds. EMEA w IBM USA i Dyrektorem ds. Usług edukacyjnych w IBM Polska.Agnieszka Zygner pracowała także w dziale zajmującym się sprawami rządowymi i rozwojem korporacyjnym w Pepsi-Cola Polska i w dziale planującym przepływ gotówki w Fiona General Management (Cyprus) Ltd., centrum finansowym grupy Sovcomflot – największego przedsiębiorstwa transportowego w Rosji.Była również wykładowcą na międzynarodowych studiach MBA na mediolańskim Uniwersytecie Bocconi.Ukończyła studia ekonomiczne w Warszawie oraz zarządzanie biznesowe na Międzynarodowym Uniwersytecie w Limassol (Cypr), uniwersytecie partnerskim Uniwersytetu w Indianapolis.
 
 Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.