SESJA VI: Pieniądz elektroniczny - jak wykorzystać go w Polsce?


PARTNERZY SESJI:

ZBP

CPBI

ASEC
ASEC

DELEGE

MCX

OPENMIND

TI

B&M

CIG


PATRONI MEDIALNI:

BANK


Bankier

Publiczni.pl

PRNEWS

KartyOnLine.pl

O KONFERENCJI

Założenia programowe i organizacyjne konferencji
Pieniądz elektroniczny: potencjał i przeszkody, jak wykorzystać go w Polsce? Regulacje prawne, technologia, praktyka i wyzwania
w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy” 26 czerwca 2008r.


Blisko 5 lat temu weszła w Polsce w życie ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, której częścią były krajowe regulacje dotyczące instytucji pieniądza elektronicznego. W ten sposób po stuleciach pieniądza kruszcowego, a następnie papierowego, znaleźliśmy się nagle i formalnie na przełomie epok: oczekiwanego schyłku dominacji pieniądza papierowego i początku przewidywanej ekspansji pieniądza elektronicznego. I jak to zwykle się dzieje w czasie zasadniczych przemian technologicznych, wszyscy z jednej strony niby świetnie wiedzą i czują, co to jest ten e-pieniądz, a z drugiej strony występują problemy z precyzyjnymi definicjami i interpretacjami tego pojęcia, oraz jeszcze większe problemy z praktycznymi zastosowaniami tych nowych technologicznych zdobyczy. W efekcie pieniądz elektroniczny nie tylko w Polsce to ciągle jeszcze raczej cel przewidywanych zmian, aniżeli efektywne narzędzie postulowanych zasadniczych przemian w obrocie gospodarczym, czy to krajowym, regionalnym lub w końcu światowym.
Zmiany te są jednak nieodzowne, tak jak nieuchronne będzie wejście Polski do strefy euro za kilka lat czy jak już obecnie toczący się proces dostosowywania naszego rynku płatniczego do standardów SEPA. Dlatego warto z perspektywy i tych 5 minionych lat i tych kolejnych przed nami pochylić się zawczasu nad kulejącą problematyką funkcjonowania pieniądza elektronicznego w Polsce. A przede wszystkim w świetle tych doświadczeń oraz możliwości technologicznych podjąć próbę nowego zdefiniowania pieniądza elektronicznego w Polsce tak, aby ten instrument stał się w pełni efektywny i coraz bardziej masowy.
Obszarów problemowych do uwzględnienia jest kilka, zaś wypracowane wnioski powinny możliwie jak najszybciej znaleźć odzwierciedlenie w przepisach prawa krajowego, a w ślad za tym przyczynić się do radykalnego upowszechnienia narzędzi pieniądza elektronicznego w Polsce :
- po pierwsze: dotychczas nie zawsze ostre i jednoznaczne regulacje prawne. Co więcej – aktualnie obowiązujące przepisy powinny być już obecnie zmodyfikowane, bo się w znacznym stopniu nie sprawdziły! A przecież w tak delikatnej materii jak funkcjonowanie systemu płatniczego, w ramach którego stosuje się instrument pieniądza elektronicznego, są one nieodzowne i muszą wraz z ich potencjalnymi interpretacjami i faktycznymi zastosowaniami stanowić możliwie niepodważalne reguły bezpiecznego obrotu gospodarczego z użyciem najnowszych technologii i to często w wymiarze ponadnarodowym,
- po wtóre: właśnie technologia, której kolejne dokonania powodują, że pieniądz elektroniczny jeszcze niedawno utożsamiany często tylko z elektronicznymi kartami płatniczymi przekracza tego rodzaju technologiczne granice i na przykład jawi się nam również jako tzw. pieniądz sieciowy. Co istotne, kwestie technologiczne należy w pierwszym rzędzie widzieć i rozpatrywać w aspekcie dwóch bardzo ważnych zagadnień praktycznych – bezpieczeństwa masowych transakcji płatniczych dokonywanych z czasem z użyciem pieniądza elektronicznego oraz neutralności technologicznej wdrażanych rozwiązań, warunkującej ich powszechne i sukcesywne wprowadzanie w kolejnych obszarach życia gospodarczego i społecznego,
- a po trzecie: praktyka, czyli ten faktyczny poligon złych i dobrych doświadczeń konkretnych firm lub instytucji, bez których nie ma ani sprawdzonych przez życie i ludzi konkretnych produktów i procesów biznesowych, ani uporczywego dążenia do realizacji nowych pomysłów w nadziei na osiągnięcie końcowego sukcesu ekonomicznego oraz społecznego.
I właśnie na tych trzech powyżej wymienionych obszarach „nowych wyzwań” w odniesieniu do pieniądza elektronicznego chce się skoncentrować organizator kolejnej sesji w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”. Jest to bowiem kwestia kluczowa dla rozwoju i masowego posługiwania się przez Polaków - oby jak najszybciej! - wieloma nowoczesnymi systemami kartowymi, jak np. karty miejskie, transportowe, kibica, socjalne, zdrowia, lojalnościowe itd.itd., w których jądrem ich transakcyjnej roli jest tak naprawdę bezgotówkowy obrót pieniężny. Docelowo - bezgotówkowy obrót pieniądzem elektronicznym!
Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów) z grona krajowych firm/instytucji zainteresowanych tematyką pieniądza elektronicznego, czyli głównie z szeroko rozumianego sektora finansowego, handlu i usług oraz administracji centralnej i samorządowej. Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli kilku firm mających określony krajowy lub zagraniczny dorobek dot. omawianego zagadnienia, a także udział ekspertów w tym zakresie.
Końcowym elementem konferencji będzie panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz najbliższych możliwych wydarzeń związanych z oczekiwanym i pożądanym rychłym umasowieniem instrumentów pieniądza elektronicznego w Polsce.

Sprawy organizacyjne:
Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana
Pieniądz elektroniczny: potencjał i przeszkody, jak wykorzystać go w Polsce? Regulacje prawne, technologia, praktyka i wyzwania” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 26 czerwca 2008r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad, 1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji
Konferencję poprowadzi pan dr Krzysztof Korus, specjalista w zakresie elektronicznych instrumentów płatniczych, prawnik i ekonomista, członek EPCA.
Honorowym Patronem sesji, podobnie jak wielokrotnie wcześniej w ramach cyklu Polskie Karty i Systemy, jest Związek Banków Polskich, a także Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 400 pln za osobę, dla pracowników instytucji publicznych oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z www.polskiekarty.info.pl zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).
W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez kilka firm i instytucji oraz medialnego. Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego (m.in. organizatora od 2001r. corocznej konferencji „KARTA”, www.conkarta.pl ) oraz bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.
Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.